­

Ulgi

KATEGORIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO OPŁAT ULGOWYCH I ZWOLNIONYCH Z ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
BILETY JEDNORAZOWE
ULGI USTAWOWE (w komunikacji miejskiej tylko linie miejskie)
  ULGA  100%
POSŁOWIE I SENATOROWIE
INWALIDZI WOJENNI I WOJSKOWI
PRZEWODNIKOWI TOWARZYSZĄCEMU INWALIDZIE WOJENNEMU I WOJSKOWEMU ZALICZANEMU DO I GRUPY INWALIDZKIEJ
 
  ULGA  50%
STUDENCI PUBLICZYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH (bez względu na wiek)
SŁUCHACZE KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH I NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH
KOMBATANCI, OSOBY ZAJMUJACE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ RÓWNORZĘDNĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMBATANCKĄ ORAZ OSOBY, KTÓRE PODLEGAŁY REPREJSOM WOJENNYM I OKRESU POWOJENNEGO.
 
ULGI SAMORZĄDOWE
Uchwała nr LXIII/608/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21.07.2014r.
WYKAZ ULG DLA MIESZKAŃCÓW JASŁA
  ULGA  100%
ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI
OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 LAT ŻYCIA
NIEWIDOMY
HONOROWY OBYWATEL MIASTA JASŁA
OSOBY ODZNACZONE ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA MIASTA JASŁA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO LAT 18
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W PRZEJAZDACH WRAZ Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 
  ULGA  49%
EMERYT i RENCISTA
 
  ULGA  49%
UCZEŃ - BILET MIESIĘCZNY
 
  ULGA  50%
NA PODSTAWIE JASIELSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY - ULGA TA ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI ULGAMI
 
ULGA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JASŁO, BRZYSKA, DĘBOWIEC
  ULGA  50%
OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 65 LAT - bilet jednorazowy
 
WYKAZ ULG USTAWOWYCH - (dla wszystkich Pasażerów na liniach pozamiejskich)
Ustawa z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
z późn. zm.
  ULGA  100%
DZIECKO DO LAT 4
STRAŻ GRANICZNA (ochrona szlaków komunikacyjnych RP)
POSEŁ
SENATOR
 
  ULGA  95%
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY
 
  ULGA  93%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
 
  ULGA  78%
NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH
DZIECKO DO LAT 4 (osobne miejsce)
STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania czynności służbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności służbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności służbowych)
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (w czasie wykonywania czynności służbowych)
DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA LUB DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ
INWALIDA WOJENNY I GRUPA
 
  ULGA  51%
KOMBATANT
 
  ULGA  49%
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
 
  ULGA  37%
NIEWIDOMY
DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I)
WETERAN INWALIDA
 
BILETY MIESIĘCZNE
  ULGA  93%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
 
  ULGA  78%
DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA LUB DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM
 
  ULGA  51%
STUDENT
DOKTORANT
 
  ULGA  49%
UCZEŃ
 
  ULGA  37%
NIEWIDOMY
 
  ULGA  33%
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL AKADEMICKI