­

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej mksjaslo.com.pl

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MKS w Jaśle.

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część zdjęć i grafik nie posiada opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za dostępność strony internetowej jest Marek Romankiewicz, e-mail: m.romankiewicz@mksjaslo.com.pl. Osobą odpowiedzialną za dostępność w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle Sp. z o. o. jest Ryszard Paryś, e-mail: r.parys@mksjaslo.com.pl, numer telefonu 013 44 648 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o. o., budynek główny ul. ks. Piotra Skargi 84
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzi bezpośrednio chodnik.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek nie jest wyposażony w windę.
Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są o udanie się do pokoju nr 1 (przy wejściu głównym).
Odpowiedni pracownik zostanie wezwany i osoba niepełnosprawna będzie mogła załatwić sprawę na miejscu.
W budynku nie występują pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth czy inne systemy których celem jest wspomaganie słyszenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Spółki.

2. Lokal: Punkt Obsługi Klienta, lokal w budynku ul. Rynek 17
Do lokalu prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzi bezpośrednio chodnik.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W lokalu nie występują pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth czy inne systemy których celem jest wspomaganie słyszenia.
W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Punktu Obsługi Klienta.

Informacje dodatkowe

Strona będzie na bieżąco dostosowywana do wymagań prawnych.